De archeologienota: wat is het?

De archeologienota: wat is het?

Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan heeft u misschien een archeologienota nodig. Maar wat is de archeologienota? Lees er hier alles over. Bij ons bent u aan het juiste adres om een archeologienota op te laten maken! Bij ons geen gedoe. We leveren u gegarandeerd tegen de afgesproken deadline de nodige archeologische documenten om aan uw vergunningsaanvraag te voegen.

Wie heeft een archeologienota nodig? Onze klanten zijn onder meer bouwheren, verkavelaars, architecten, landmeters, aannemers, lokale besturen, overheden, scholen en private personen.

Wanneer heeft u een archeologienota nodig?

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een bouwproject of voor een verkaveling? Dan is het soms nodig om bij uw omgevingsvergunningsaanvraag een archeologienota te voegen. Dit is een gevolg van het Onroerenderfgoeddecreet dat voor archeologie in Vlaanderen in 2016 ingevoerd werd. Omdat er soms nog misvattingen bestaan over de archeologienota of de archeologische nota, leggen wij hier graag samengevat uit hoe de vork in de steel zit.

Maar hoe weet u nu of u of u er één nodig hebt? Wel, om na te gaan of u een archeologienota nodig heeft, kan u de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed raadplegen. Volg daarna de stappen in de beslissingsboom. Informatie die nodig is om de stappen van de beslissingsboom te doorlopen, kan u opvragen via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Bepalende factoren om een archeologienota bij uw vergunningsaanvraag te moeten voegen, zijn onder meer de oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingreep en de eventuele ligging in een archeologische zone. Een archeologische zone is een zone waar de kans op archeologische resten hoog is, zoals historische stadskernen.

Naast archeologische zones met een hoog archeologisch potentieel zijn er ook zones afgebakend met een laag archeologisch potentieel, waar geen relevante archeologische resten meer te verwachten zijn. We noemen ze GGA gebieden. Het zijn verstoorde gebieden, zoals bijvoorbeeld gesaneerde terreinen of terreinen die in het verleden al opgegraven zijn. Ligt uw terrein volledig in een GGA gebied, dan heeft u geen archeologienota nodig. Voor de berekening van de oppervlakte van de geplande bodemingreep dient u ook rekening te houden met de geplande omgevingsaanleg.

Twijfelt u toch nog?

Misschien twijfelt u na het doorlopen van de beslissingsboom toch nog of u een archeologienota nodig heeft. Bij twijfel kan u altijd contact opnemen met de stedenbouwkundig ambtenaar die uw vergunningsaanvraag zal beoordelen. Het is zijn/haar taak om na te gaan of u bij een vergunningsaanvraag een archeologienota moet bijvoegen. Of u stelt de vraag aan ons. Voor wij een offerte opmaken, gaan we altijd eerst na of u effectief een archeologienota nodig heeft. We toetsen uw project dan af aan de criteria van de huidige wetgeving.

Wie stelt archeologienota’s op?

Een erkend archeoloog, zoals All-Archeo natuurlijk!

Als u weet of u een archeologienota nodig hebt of niet voor uw vergunningsaanvraag, is de volgende vraag: “wie kan en mag een archeologienota opmaken?” Wel, om rechtsgeldig te zijn, moeten archeologienota’s of archeologische nota’s opgesteld worden door een erkend archeoloog, zoals wij van All-Archeo. We behaalden al in 2015 onze erkenning. Dit betekent dat we door de overheid gecertificeerd zijn. Ons erkenningsnummer is OE/ERK/Archeoloog/2015/00018. Sinds 1 april 2019 is de erkenning voor archeologen uitgesplitst in twee types. Wij zijn erkend archeoloog type 1. Dit betekent dat we alle archeologisch vooronderzoek, zowel zonder als met bodemingrepen mogen uitvoeren.

Kortom: u kan voor elk soort onderzoek bij ons terecht, zoals bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, proefputtenonderzoek en opgraving.

Wat is de archeologienota?

Een archeologienota of archeologische nota is het resultaat van archeologisch vooronderzoek. Dat omvat bijvoorbeeld bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en/of proefputtenonderzoek. Werd in het verleden al een archeologienota opgemaakt, maar bleek bijkomend vooronderzoek nodig? Dan wordt het verslag van dat verdere vooronderzoek neergeschreven in een nota.

Voor de opmaak van zowel archeologienota’s als nota’s volgen we uiteraard de richtlijnen van de Code van Goede Praktijk die door de overheid vastgelegd zijn.

In de eerste plaats omvat een archeologienota de resultaten van de uitvoering van een bureauonderzoek. Daarin raadplegen we verschillende bronnen om inzicht te krijgen in de landschappelijke ligging, de geschiedenis van het terrein en in de gekende archeologische waarden in de omgeving. Zo bepalen we het archeologisch potentieel van het terrein. In de tweede plaats maken we een inschatting van de impact van de geplande werken op het bodemarchief. Tot slot worden beide elementen met elkaar geconfronteerd.

Zodoende volgt een advies met betrekking tot de eventuele noodzaak aan bijkomende maatregelen zoals het uitvoeren van verder vooronderzoek op het terrein. Bijkomende stappen in het archeologisch traject kunnen onder meer bestaan uit landschappelijke boringen, archeologische boringen, proefputtenonderzoek of proefsleuvenonderzoek. Archeologisch onderzoek beperkt zich daarbij tot de zone van de geplande werken.

Aan de andere kant blijkt soms ook al snel in het proces van het bureauonderzoek dat een terrein slechts een laag archeologisch potentieel kent. In dat geval wegen we af of een archeologienota met beperkte samenstelling kan volstaan.

Procedure en timing voor het opstellen van een archeologienota

Maar wat is nu de procedure voor het opstellen van een archeologienota en met welke termijn moet u rekening houden? Wel, binnen 2 weken na bestelling kunnen we een archeologienota aanleveren. Heeft u echter sneller een archeologienota nodig, neem dan contact met ons op. Vervolgens bekijken we welke mogelijkheden er op dat moment in onze planning zijn.

Daarna bezorgen we u de opgestelde archeologische nota ter nazicht. Na ontvangst van uw goedkeuring melden we de archeologienota op het archeologieportaal, waar we als erkend archeoloog toegang toe hebben. Dit is het digitale loket van het agentschap Onroerend Erfgoed. Vervolgens bezorgen we u de documenten die u bij de vergunningsaanvraag moet bijvoegen.

Archeologienota

Het volstaat dat de archeologienota ingediend werd op het archeologieportaal om uw vergunningsaanvraag in te dienen. U dient niet te wachten op de aktename van de archeologienota om uw vergunningsaanvraag in te dienen. Het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente heeft 15 kalenderdagen tijd om een beslissing te nemen met betrekking tot het dossier. We brengen u daarna op de hoogte van de beslissing met betrekking tot de aktename en bezorgen u de desbetreffende link naar de databank waarin de archeologienota of nota gepubliceerd werd.

Als akte genomen is van de archeologienota of archeologische nota, betekent dit dat het agentschap Onroerend Erfgoed of de onroerenderfgoedgemeente het geformuleerde advies volgt. Een archeologische nota waarvan akte genomen is – of vroeger ook wel een bekrachtigde archeologienota genoemd – is onbeperkt geldig. En dit voor zolang de omschreven werken in het document niet wijzigen. Ze vervalt dus niet.

Vraag nu uw offerte op maat aan!

Stuur ons uw prijsvraag op offerte@all-archeo.be en ontvang snel onze offerte voor de opmaak van een archeologienota of ander archeologisch onderzoek. Vermeld duidelijk de gemeente en de straat waar het terrein gelegen is. Voeg bij uw prijsvraag tot slot ook een situeringsplan met aanduiding van het terrein.

10/12/2023