Een archeologienota: wat is dat en wanneer heb je het nodig?

Archeologienota. Vraag je een omgevingsvergunning aan? Dan heb je misschien een archeologienota nodig. Een archeologienota: wat is dat en wanneer heb je dit nodig? Lees er hier alles over. Bij All-Archeo ben je aan het juiste adres! Bij ons geen gedoe. Onze 14 jaar ervaring en expertise zetten we graag in ten dienste van jou. We leveren je gegarandeerd tegen de afgesproken deadline de nodige archeologische documenten voor uw vergunningsaanvraag. Ook kan je bij ons terecht voor allerhande archeologisch onderzoek.

Wat is een archeologienota?

Een archeologienota is het resultaat van archeologisch vooronderzoek. Dat omvat bijvoorbeeld bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en/of proefputtenonderzoek. Werd in het verleden al een archeologienota opgemaakt, maar bleek bijkomend vooronderzoek nodig? Dan wordt het verslag van dat verdere vooronderzoek neergeschreven in een nota.

We volgen steeds de Code van Goede Praktijk die door de overheid vastgelegd is. En we volgen ook andere richtlijnen, uitgevaardigd door het agentschap Onroerend Erfgoed.

En hoe ziet een archeologienota er nu precies uit? Wel, in de eerste plaats omvat het de resultaten van een bureauonderzoek. Daarin raadplegen we verschillende bronnen om inzicht te krijgen in de landschappelijke ligging, de geschiedenis van het terrein en de gekende archeologische waarden in de omgeving. Zo bepalen we het archeologisch potentieel van het terrein. In de tweede plaats maken we een inschatting van de impact van de geplande werken op het bodemarchief. Tot slot worden beide elementen met elkaar geconfronteerd.

Daaruit volgt een advies met betrekking tot de eventuele noodzaak aan bijkomende maatregelen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van verder vooronderzoek op het terrein. Bijkomende stappen in het archeologisch traject kunnen onder meer bestaan uit landschappelijke boringen, archeologische boringen, proefputtenonderzoek of proefsleuvenonderzoek. Archeologisch onderzoek beperkt zich tot de zone van de geplande werken.

Aan de andere kant blijkt soms ook al snel in het proces van het bureauonderzoek dat een terrein slechts een laag archeologisch potentieel kent. In dat geval wegen we af of een beperkte samenstelling kan volstaan.

Wat is een archeologienota? Wanneer heb je het nodig? Snelle service - All-Archeo
Wat is een archeologienota? Wanneer heb je het nodig?

Archeologienota nodig?

Vraag je een omgevingsvergunning aan voor een bouwproject of voor een verkaveling? Dan moet er soms een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. En is een archeologisch onderzoek nodig? Wel, ja. Vanaf bepaalde parameters is het inderdaad verplicht een archeologienota op te laten maken. Dit is een gevolg van het Onroerenderfgoeddecreet dat voor archeologie in Vlaanderen in 2016 ingevoerd werd. Omdat er soms nog misvattingen bestaan over de archeologische nota, leggen wij hier graag uit hoe de vork in de steel zit.

Maar om te beginnen, moet je weten of je een archeologienota nodig hebt. Om dat na te gaan, kan je de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed raadplegen. Volg daarna de stappen in de beslissingsboom. Informatie die nodig is om de stappen van de beslissingsboom te doorlopen, kan je opvragen via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Bepalende factoren zijn onder meer de oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingreep en de eventuele ligging in een archeologische zone. Een archeologische zone is een zone waar de kans op archeologische resten hoog is, zoals historische stadskernen.

Naast archeologische zones met een hoog archeologisch potentieel zijn er ook zones met een laag archeologisch potentieel, waar geen relevante archeologische resten meer te verwachten zijn. We noemen ze GGA gebieden. Het zijn verstoorde gebieden, zoals bijvoorbeeld gesaneerde terreinen of terreinen die in het verleden al opgegraven zijn. Ligt je terrein volledig in een GGA gebied, dan heb je geen archeologienota nodig. Voor de berekening van de oppervlakte van de geplande bodemingreep dien je ook rekening te houden met de geplande omgevingsaanleg.

Twijfelt u toch nog?

Misschien twijfel je na het doorlopen van de beslissingsboom toch nog of je een archeologienota nodig hebt. Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met de stedenbouwkundig ambtenaar die je vergunningsaanvraag zal beoordelen. Het is zijn/haar taak om na te gaan of er een bij je vergunningsaanvraag moet. Of je stelt de vraag aan ons. Voor wij een offerte opmaken, gaan we altijd eerst na of een archeologienota nodig is. We toetsen jouw project dan af aan de criteria van de huidige wetgeving.

Wie stelt archeologienota’s op?

De volgende vraag is misschien wie kan en mag een archeologienota opmaken? Wel, een erkend archeoloog, zoals All-Archeo natuurlijk!

Om rechtsgeldig te zijn, moeten archeologienota’s of archeologische nota’s opgesteld worden door een erkend archeoloog, zoals wij van All-Archeo. We behaalden al in 2015 onze erkenning bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit betekent dat we door de overheid gecertificeerd zijn. Ons erkenningsnummer is OE/ERK/Archeoloog/2015/00018. Sinds 1 april 2019 is de erkenning voor archeologen uitgesplitst in twee types. Wij zijn erkend archeoloog type 1. Dit betekent dat we alle archeologisch vooronderzoek, zowel zonder als met bodemingrepen mogen uitvoeren.

Kortom: je kan voor elk soort onderzoek bij ons terecht, van a tot z of van archeologienota tot opgraving.

Procedure en timing voor het opstellen van een archeologienota

En wat is nu de procedure voor het opstellen van een archeologienota? En met welke termijn moet je rekening houden? Wel, binnen 2 weken na bestelling kunnen we een archeologienota aanleveren. Heb je echter sneller een archeologienota nodig? Neem dan contact met ons op. Vervolgens bekijken we welke mogelijkheden er op dat moment in onze planning zijn.

Na opmaak van de archeologienota bezorgen we je de opgestelde archeologische nota ter nazicht. Na ontvangst van jouw goedkeuring melden we de archeologienota aan op het archeologieportaal, waar we als erkend archeoloog toegang toe hebben. Dit is het digitale loket van het agentschap Onroerend Erfgoed. Vervolgens bezorgen we je de documenten die je bij de vergunningsaanvraag moet bijvoegen.

Een archeologienota: wat is dat en wanneer heb je het nodig? - Schema - All-Archeo van archeologienota tot opgraving
Schema voor de opmaak van een archeologienota

Het volstaat dat de archeologienota ingediend werd op het archeologieportaal om je vergunningsaanvraag in te dienen. Je dient niet te wachten op de aktename om de vergunningsaanvraag in te dienen. Het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente heeft 15 kalenderdagen tijd om een beslissing te nemen met betrekking tot het dossier. We brengen je daarna op de hoogte van de beslissing met betrekking tot de aktename en bezorgen je de desbetreffende link naar de databank. In dit loket kan je de archeologienota vinden.

Als akte genomen is van de archeologienota of nota, betekent dit dat het agentschap Onroerend Erfgoed of de onroerenderfgoedgemeente het geformuleerde advies volgt. Een archeologienota waarvan akte genomen is – of vroeger ook wel een bekrachtigde archeologienota genoemd – is onbeperkt geldig. En dit voor zolang de omschreven werken in het document niet wijzigen. Ze vervalt dus niet.

Vraag nu uw offerte op maat aan!

Stuur ons je prijsvraag op offerte@all-archeo.be en ontvang snel onze vrijblijvende offerte voor de opmaak van een archeologienota of voor ander archeologisch onderzoek. Geef ook duidelijk de gemeente en de straatnaam mee waar het terrein gelegen is. Voeg bij je prijsvraag tot slot ook een situeringsplan met aanduiding van het terrein.